Skip to main content Skip to footer

II Ciklus

Master studij je II ciklus studija koji se izvodi na Nastavničkom fakultetu i traje dva semestra. Završetkom II ciklusa studija sa završnim radom – master radom – student stječe 60 ECTS bodova, što zajedno sa I ciklusom čini 300 ECTS bodova.

Upis  na  studij  vrši  se  na  osnovu  javnog  konkursa  koji  raspisuje Senat Univerziteta, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća fakulteta. Pravo  upisa  na  jednogodišnji studij  II  ciklusa imaju  lica  koja  su završila odgovarajući dodiplomski studij/studij I ciklusa u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova. Način izvođenja i organizacije nastave na II ciklusu studija su pobliže određeni Pravilima studiranja na II ciklusu (www.unmo.ba).
 
Na Nastavničkom fakultetu dodiplomski studij se organizuje na devet odsjeka:

  • Biologija
  • Hemija
  • Likovne umjetnosti
  • Muzičke umjetnosti
  • Pedagogija
  • Psihologija
  • Razredna nastava
  • Sociologija
  • Sport i zdravlje
 
Detaljnije informacije o II ciklusu studija na pojedinim odsjecima se nalaze na podstranici odsjeka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.