Skip to main content Skip to footer

I Ciklus

Nastavni plan i program I ciklusa Nastavničkog fakulteta je četverogodišnji studij (240 ECTS) utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji. U skladu sa ECTS sistemom prenosa bodova (European Credit Transfer System – ECTS), jedna studijska godina nosi 60 ECTS, odnosno jedan semestar 30 ECTS bodova. Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i slično) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Pravilima studiranja za I ciklus studija na Univerzitetu (www.unmo.ba) pobliže se definišu i uređuju načini organizacije i izvođenja I ciklusa studija koji vodi do akademske titule i stručnog zvanja dodiplomskog studija.   

Na Nastavničkom fakultetu dodiplomski studij se organizuje na sedam odsjeka:

  • Biologija
  • Hemija
  • Pedagogija
  • Psihologija
  • Razredna nastava
  • Sociologija
  • Sport i zdravlje

 
Detaljnije informacije o I ciklusu studija na pojedinim odsjecima se nalaze na podstranici odsjeka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at nibh rhoncus, tempor magna non, feugiat nisi.